Wedstrijdreglement

ARTIKEL 1 – ORGANISERENDE VENNOOTSCHAP

De vennootschap Tilman nv, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister onder nummer 0458.493.759, met maatschappelijke zetel te Z.I. Sud 15, 5377 Baillonville, organiseert van xx/xx/2024 tot en met xx/xx/2024 een wedstrijd in het kader van een internetmarketingactie ter promotie van haar product Flexicream.

Deze wedstrijd wordt gepubliceerd op de Facebook-pagina van Tilman. De publicatie linkt naar een landingspagina waarop de internetgebruiker wordt uitgenodigd zijn of haar contactgegevens te verstrekken om deelname te valideren.

De voorwaarden voor deelname aan het spel en de procedures voor de selectie van de winnaars worden in dit reglement beschreven.

ARTIKEL 2 – DATA VAN DE ACTIE

Het spel loopt van 17/05/2023 tot 31/05/2023.

ARTIKEL 3 – DEELNEMERS

De deelname aan dit spel is gratis en zonder aankoopverplichting.

Het spel staat open voor alle natuurlijke personen die in België (Franstalig en Nederlandstalig) en Luxemburg wonen.

Niet aan het spel mogen deelnemen

  • het personeel van de organiserende onderneming en van alle verbonden ondernemingen die de Groep vormen.
  • het personeel van alle vennootschappen die met de organiserende vennootschap verbonden zijn in het kader van een overeenkomst van opdracht.
  • meer in het algemeen, alle personen die betrokken zijn bij de organisatie, uitvoering, implementatie, promotie en animatie van het Spel en die zelf klant kunnen zijn.
  • minderjarigen.

Elke deelname aan dit Spel moet voldoen aan de gebruiksvoorwaarden van dit reglement.

De deelname is strikt nominatief en de deelnemer mag in geen geval spelen onder verschillende pseudoniemen, met verschillende e-mailadressen, ongeacht het aantal e-mailadressen waarover hij beschikt of namens andere deelnemers.

Elke deelname die niet aan de hierboven vermelde kenmerken voldoet, wordt niet in aanmerking genomen. De deelnemers stemmen in met alle controles betreffende hun identiteit, leeftijd, postadres of de trouw en oprechtheid van hun deelname. Elke valse verklaring, valse vermelding van identiteit of adres heeft de onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer tot gevolg.

ARTIKEL 4 – DEELNAMEVOORWAARDEN

De deelname aan dit spel is gratis en zonder aankoopverplichting gedurende de wedstrijdperiode van xx/xx/2024 tot en met xx/xx/2024.

Het spel is rechtstreeks toegankelijk via het inschrijvingsformulier op de website op de URL https://flexicream.be/concours-flexicream/

Om deel te nemen aan het spel moet de deelnemer

  • naar de link https://flexicream.be/concours-flexicream/ gaan
  • het deelnameformulier invullen
  • de reglementaire vakjes aanvinken

Zodra deze stappen zijn doorlopen en afhankelijk van de aangevinkte vakjes, wordt de deelnemer automatisch ingeschreven voor de wedstrijd en/of in de database.

ARTIKEL 5 – PRIJS EN TOEKENNING VAN DE PRIJS

De prijs van de wedstrijd wordt uitgereikt aan de winnaars van de desbetreffende verrichting.

De winnaars zijn de personen die alle vragen op het formulier hebben beantwoord en het juiste antwoord hebben gegeven of het antwoord dat het dichtst bij het antwoord op de beslissingsvraag ligt.

De te winnen prijzen:

PARTIJ: 20 x 1 tube 100 ml Flexicream ter waarde van € 18,50.

De voorwaarden voor de verzending van de prijzen worden geregeld door de Organiserende Onderneming, namelijk Tilman.

De Organiserende Onderneming behoudt zich het recht voor de geadverteerde prijs te vervangen door een gelijkwaardige prijs van dezelfde waarde en met vergelijkbare kenmerken indien de omstandigheden dit vereisen.

De prijs kan op geen enkele wijze worden betwist. De winnaar kan geen aanspraak maken op het contante equivalent van de gewonnen prijs of vragen om deze in te ruilen voor andere goederen of diensten.

In het geval dat de winnaar om welke reden dan ook niet wil of kan profiteren van het geheel of een deel van de gewonnen prijs, onder de in dit reglement beschreven voorwaarden, verliest hij/zij het volledige voordeel van deze prijs en kan hij/zij geen aanspraak maken op enige compensatie of tegenprestatie. De prijs wordt niet opnieuw ter beschikking gesteld en de organiserende onderneming kan er vrij over beschikken.

De winnaar van het spel staat elke verificatie van zijn/haar identiteit toe. Elke vervalsing van de identiteit heeft zijn uitsluiting tot gevolg. De Organiserende Onderneming behoudt zich eveneens het recht voor om met alle middelen elke poging tot misbruik van dit reglement te vervolgen, met name in geval van foutieve informatie.

ARTIKEL 6 – AANWIJZING VAN DE WINNAARS EN TOEKENNING VAN DE PRIJZEN

De winnaars worden aangewezen door een persoon binnen de organiserende onderneming Tilman nv – Z.I. Sud 15 – 5377 Baillonville op het volgende tijdstip

  • xx/xx/2024

De winnaars worden binnen maximaal 15 dagen gecontacteerd via het opgegeven e-mailadres. Zij moeten binnen 30 dagen het adres bevestigen waarnaar de prijs zal worden opgestuurd.

Er kan slechts één prijs per persoon worden toegekend voor de gehele duur van het spel.

ARTIKEL 7 – VERZAMELDE PERSOONLIJKE GEGEVENS

De Organisator verplicht zich tot geheimhouding van de persoonsgegevens die door de deelnemers in het kader van het Spel en volgens de eerder op het deelnameformulier aangevinkte overeenkomsten worden verstrekt.

De verzamelde persoonsgegevens zullen worden verwerkt overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (“Privacywet”); de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie; de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij; het koninklijk besluit van 12 juni 2002 tot verbindendverklaring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 81 van 26 april 2002 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van werknemers met betrekking tot de controle van elektronische communicatiegegevens in netwerken en Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Alle deelnemers aan het Spel hebben het recht op toegang tot en wijziging, rectificatie, verzet en verwijdering van de hen betreffende gegevens.

Elk verzoek om toegang, wijziging, rectificatie, verzet of verwijdering moet worden gericht aan het bedrijf Tilman, Tilman sa, Z.I Sud 15, 5377 Baillonville, ter attentie van Zélie Denis, of per e-mail aan dpo@tilman.be

Overeenkomstig de geldende wetgeving moet het verzoek worden ondertekend en vergezeld gaan van een fotokopie van een identiteitsbewijs waarop de handtekening is vermeld, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd. Een antwoord zal dan binnen 2 maanden na ontvangst van het verzoek worden verzonden.

De in het kader van dit spel verzamelde informatie is uitsluitend bestemd voor Tilman, ten behoeve van het spel maar ook voor een database in het kader van toekomstige e-mailing, speciale aanbiedingen, informatie en advies over Flexicream en andere producten en diensten van het Tilman laboratorium, indien dit specifieke vakje is aangevinkt.

De informatie wordt op geen enkele wijze verkocht of doorgegeven aan derden.

Personen die voor het einde van de wedstrijd gebruik maken van het recht om hun gegevens te verwijderen, zien af van hun deelname.

Het organiserende bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld indien technische storingen, computerbugs of andere technische problemen om redenen buiten zijn wil het goede verloop van het spel of de lijst met winnaars beïnvloeden. De klagers kunnen geen aanspraak maken op welke prijs dan ook.

Het organiserende bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van diefstal, verkeerde verzending van post of beschadiging van de prijzen door de postdiensten.

ARTIKEL 8 – AANSPRAKELIJKHEID

Er wordt uitdrukkelijk aan herinnerd dat het internet geen beveiligd netwerk is. De Organiserende vennootschap kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor besmetting door virussen of voor het binnendringen van een derde in het terminalsysteem van de deelnemers aan het Spel en wijst alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen van de verbinding van de deelnemers met het netwerk via de Site voor oorzaken die niet rechtstreeks en uitsluitend aan de Organiserende vennootschap kunnen worden toegeschreven.

De Organiserende Vennootschap kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van storingen in het internetnetwerk, met name als gevolg van externe kwaadwillige handelingen, die het goede verloop van het Spel zouden verhinderen. Meer in het bijzonder zal de Vennootschap

Het Organiserende bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de deelnemers, hun computerapparatuur en de daarin opgeslagen gegevens, noch voor de gevolgen daarvan voor hun persoonlijke of beroepsactiviteit, behalve in geval van rechtstreekse en exclusieve schuld van het Organiserende bedrijf.

Bovendien kan de aansprakelijkheid van het Organiserende bedrijf niet worden aanvaard in geval van problemen bij de aflevering of het verlies van post of elektronische post.

Het Organiserende bedrijf kan evenmin aansprakelijk worden gesteld in het geval dat een of meer deelnemers geen verbinding kunnen maken met de spelsite of niet kunnen spelen vanwege een technisch probleem of defect dat met name verband houdt met netwerkcongestie of met kwaadwillige handelingen.

De aan de winnaars toegekende prijzen kunnen geen aanleiding geven tot enige betwisting van welke aard dan ook en kunnen in geen geval op verzoek van de winnaars worden geruild tegen de geldwaarde ervan of tegen een andere prijs, om welke reden dan ook.

De aansprakelijkheid van de Organiserende vennootschap kan niet worden ingeroepen in geval van incidenten die kunnen voortvloeien uit het gebruik of niet-gebruik van de toegekende prijs, die niet kan worden vervangen door een andere prijs of in de vorm van geld kan worden uitbetaald, behalve bij besluit van de Organiserende vennootschap.

Het Organiserende Bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen en/of verliezen die te wijten zijn aan de postdiensten of voor de volledige of gedeeltelijke vernietiging ervan door een andere toevallige gebeurtenis.

Deelnemers die proberen deel te nemen met middelen zoals automatische deelnemingsmachines, programma’s ontwikkeld voor automatische deelname, gebruik van andere informatie of e-mail dan die welke overeenkomt met hun identiteit, en meer in het algemeen met middelen die niet voldoen aan het respect voor gelijke kansen tussen deelnemers in de loop van het spel, worden automatisch uitgesloten. Onvolledige, foutieve of met het reglement strijdige informatie of contactgegevens leiden tot ongeldigheid van de deelname en diskwalificatie van de deelnemer.

De betrokkene komt derhalve niet in aanmerking voor een van de in het kader van de Prijsvraag aangeboden prijzen.

Elke deelname moet eerlijk zijn: het is ten strengste verboden om op welke manier dan ook de aangeboden spelelementen te wijzigen of te proberen te wijzigen, met name om de resultaten te wijzigen.

Het organiserende bedrijf behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de deelname te annuleren van elke deelnemer die zich niet aan de regels heeft gehouden.

Het is ten strengste verboden voor eenzelfde natuurlijke persoon om te spelen vanaf een spelersrekening die is geopend ten behoeve van een andere persoon dan hijzelf.

ARTIKEL 9 – AANVAARDING VAN HET REGLEMENT

Deelname aan de wedstrijd impliceert volledige aanvaarding van dit reglement.

Eventuele praktische moeilijkheden bij de interpretatie of toepassing van dit reglement worden beslist door het Organiserende Bedrijf.

Geen enkel telefonisch of schriftelijk verzoek betreffende de interpretatie of toepassing van dit reglement, de mechanismen of voorwaarden van het spel of de aanwijzing van de winnaar zal worden beantwoord.

ARTIKEL 10 – REGLEMENT

Het volledige reglement is beschikbaar op de pagina: https://flexicream.be/concours-flexicream/reglement/. Tilman behoudt zich het recht voor dit reglement te wijzigen. In dat geval zullen de wijzigingen onverwijld van toepassing zijn op de deelnemers, na publicatie van de nieuwe bepalingen die vrij kunnen worden geraadpleegd op de Site.

Elke wijziging zal vooraf met alle passende middelen worden meegedeeld.

ARTIKEL 11 – TERUGBETALINGEN

In het kader van deze wedstrijd is geen enkele terugbetaling voorzien.

ARTIKEL 12 – BEVOEGDE RECHTBANKEN

Dit Spel en de interpretatie van dit reglement zijn onderworpen aan het Belgische recht. De deelnemers zijn dus onderworpen aan de Belgische regelgeving die van toepassing is op het Spel.

In geval van een geschil over de organisatie en het verloop van het Spel kunnen de deelnemers hun verzoeken of klachten schriftelijk richten aan het volgende adres: dpo@tilman.be

De organisator verbindt zich ertoe een schriftelijk antwoord te geven binnen zes weken na de datum van ontvangst van hun verzoek. Geschillen worden pas binnen twee maanden na de loting in behandeling genomen.

Bij gebrek aan een minnelijke schikking wordt elk geschil dat voortvloeit uit dit reglement voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Brussel.

ARTIKEL 13 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor downloadbare documenten en iconografische en fotografische voorstellingen. In overeenstemming met de wetten op de literaire en artistieke eigendomsrechten is de reproductie en weergave van alle of een deel van de elementen waaruit dit Spel bestaat strikt verboden. De genoemde merken zijn geregistreerde handelsmerken van hun

Start typing and press Enter to search